[ 6 ]

Educació primària (6-12 anys)

TANCAT / Afrontar un repte: Quines matemàtiques he d'ensenyar a Primària? Com ho he de fer? (6 a 12 anys)
Afrontar un repte: augmentar el nivell de competències matemàtiques (6 a 12 anys)

L'alumnat va construint les matemàtiques des d'Infantil i Primària, que és on es posen les bases per a les matemàtiques de Secundària. Sense una bona base, les dificultats a l'etapa següent augmenten i per a alguns i algunes, es tornen insalvables.

El professorat de Primària sovint es troba amb dificultats per decidir quins continguts són realment importants, quins continguts serviran per posar una bona base per a les matemàtiques de Secundària. En el curs presentarem una proposta per blocs de continguts matemàtics, sempre lligats amb el desenvolupament de les competències.

Malgrat les dificultats actuals, el nostre objectiu és el mateix: desenvolupar al màxim les competències matemàtiques del nostre alumnat, de les que depèn, en part, el seu futur. Lligarem els 5 blocs de continguts amb les 4 dimensions competencials.

Desenvolupar competència matemàtica demana un domini dels continguts matemàtics des del punt de vista competencial: bona part del professorat no ha rebut formació amb aquest enfocament. Es mostrarà la vessant competencial lligada a alguns continguts i com es pot treballar a l'aula, a partir de l'anàlisi de pròpia pràctica. Es demanarà la preparació d'algunes activitats a punt per a portar-les a classe.


A càrrec de Xavier Vilella Miró

Professor de Matemàtiques - Formador del professorat per a ICEs d’universitats, per al Departament d’Educació, i a diferents indrets de l’estat – Autor de llibres, articles, ponències, conferències, etc... Membre del Grup Vilatzara i de l'Associació de Mestres i Professores/s de Matemàtiques de Catalunya (APaMMs)


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Capacitar al professorat per analitzar la riquesa competencial d'una activitat matemàtica d'aula de primària

- Mostrar exemples de com podem enriquir una activitat matemàtica pobre des del punt de vista competencial

- Mostrar com podem lligar un contingut matemàtic amb aspectes competencials i com poder observar les respostes de l'alumnat (orals i escrites)

- Anàlisi competencial d'una activitat matemàtica d'aula: criteri de riquesa competencial

- Enriquiment d'una activitat pobra

- Connexió entre continguts i competències

- Observacions d'aula

- Dilluns dia 5: Què de d'ensenyar de Números i Operacions?

- Dimarts dia 6: Qué he d'ensenyar de Geometria?

- Dimecres dia 7: Què he d'ensenyar d'Estadística i de Probabilitat?

- Dijous dia 8: Què he d'ensenyar de Mesura?

- Divendres dia 9: Què he d'ensenyar de Canvi i Relacions? Què he d'ensenyar per preparar l'Àlgebra de Secundària?

Parlarem sobre la línia vertical a programar: una línia vertical coherent i progresiva, que faci créixer l'edifici matemàtic d'acord amb les possibilitats de cadascú.

En ser el format a distància, no presencial, les possibilitats de fer un taller són poques. Tot i això, es demanarà que cada persona assistent analitzi una activitat matemàtica seva, realitzada aquest curs, des del punt de vista competencial, i que l'enriqueixi pensant en el pròxim curs. També presentarem exemples i algun model de diferents blocs de contingut matemàtic, especialment els menys treballats habitualment a l'aula de primària.

Pla d'avaluació: L'anàlisi que realitzi cada persona, i l'enriquiment posterior, serviran per avaluar la comprensió assolida.