[ 6 ]

Educació primària (6-12 anys)

Afrontar un repte: augmentar el nivell de competències matemàtiques (6 a 12 anys)
Malgrat les dificultats actuals, el nostre objectiu és el mateix: desenvolupar al màxim les competències matemàtiques del nostre alumnat, de les que depèn, en part, el seu futur. Lligarem els 5 blocs de continguts amb les 4 dimensions competencials.

Desenvolupar competència matemàtica demana un domini dels continguts matemàtics des del punt de vista competencial: bona part del professorat no ha rebut formació amb aquest enfocament. Es mostrarà la vessant competencial lligada a alguns continguts i com es pot treballar a l'aula, a partir de l'anàlisi de pròpia pràctica. Es demanarà la preparació d'algunes activitats a punt per a portar-les a classe.


A càrrec de Xavier Vilella Miró

Professor de Matemàtiques - Formador del professorat per a ICEs d’universitats, per al Departament d’Educació, i a diferents indrets de l’estat – Autor de llibres, articles, ponències, conferències, etc... Membre del Grup Vilatzara i de l'Associació de Mestres i Professores/s de Matemàtiques de Catalunya (APaMMs)


Durada: 30.0 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Capacitar al professorat per analitzar la riquesa competencial d'una activitat matemàtica d'aula de primària

- Mostrar exemples de com podem enriquir una activitat matemàtica pobre des del punt de vista competencial

- Mostrar com podem lligar un contingut matemàtic amb aspectes competencials i com poder observar les respostes de l'alumnat (orals i escrites)

- Anàlisi competencial d'una activitat matemàtica d'aula: criteri de riquesa competencial

- Enriquiment d'una activitat pobra

- Connexió entre continguts i competències

- Observacions d'aula

En ser el format a distància, no presencial, les possibilitats de fer un taller són poques. Tot i això, es demanarà que cada persona assistent analitzi una activitat matemàtica seva, realitzada aquest curs, des del punt de vista competencial, i que l'enriqueixi pensant en el pròxim curs. També presentarem exemples i algun model de diferents blocs de contingut matemàtic, especialment els menys treballats habitualment a l'aula de primària.

Pla d'avaluació: L'anàlisi que realitzi cada persona, i l'enriquiment posterior, serviran per avaluar la comprensió assolida.