[ 5 ]

Educació primària (6-12 anys)

TANCAT / Balla’m, creativitat i moviment a l'aula (6-12 anys)
Després del primer contacte amb els components bàsics de la dansa a la formació “Balla’m: creativitat i moviment a l'aula”, proposem el “Balla'm 2”.

En aquesta edició presentem un treball d’aprofundiment a partir del llibre il·lustrat Lettere familiari, (Lumare, 2015).

Alessandro Lumare és membre del projecte Segni Mossi.

A nivell temàtic, el procés creatiu i de dotació de recursos d’enguany parteix de la relació entre dues tipologies de lletres quotidianes i amb molta presència a les escoles: les minúscules i les majúscules. Aquest material ens permetrà seguir treballant els components de la dansa i establir relacions i diàleg entre les persones participants.


A càrrec de Marta Dalmau, Cristina Castellà i Helena Patricio

M.D. Formació al Real Conservatorio professional de dansa Mariemma de Madrid i arreu d’Europa. Postgrau en Arts Escèniques i Educació per l’Institut del Teatre Barcelona i per l'OEI de Sud Amèrica. Formació en Arts escèniques i Transformació social per Artibarri i gestió de grups i educació emocional amb varis formadors.

C.C. Mestra d’Educació Infantil, Postgrau d’especialització en psicomotricitat. Formada en pedagogia i didàctica de la dansa i en projectes de la mateixa línia: Segni Mossi F.I, Dan Dan Dansa, Mercat de les Flors, etc. Actualment treballa en aquesta línia i engloba totes les edats.

H.P. Diplomada en Educació Musical per la UB i Llicenciada en Història i Ciències de la Música per la UAB. Compagina la docència, mestra de música de primària jornada completa, amb la realització del doctorat en Història de l’Art i Musicologia en la línia d’investigació d’història de la dansa a la Universidad de Oviedo. S’està especialitzant en aspectes de Dansa i Escola.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 12h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Aprofundir en el coneixement i les possibilitats dels components del moviment.

- Crear moviment partint de l'estímul visual i el diàleg.

- Investigar en la generació de relacions a través del moviment.

- Conèixer recursos i activitats relacionades amb el moviment per poder reproduir a l’aula.

- Vivenciar, com alumnat, aquelles dinàmiques i recursos que proposem per l’aula.

- Dinàmiques de cos i moviment:

- El meu moviment: possibilitats físiques i expressives.

- La relació amb l'altre i la relació amb l’espai i el temps.

- Procés de creació i composició: indagació, experimentació, pacte i cocreació.

- Component artístic: presència, creativitat, abstracció, imaginació, estètica, consciència, mirada i finalitat comunicativa i expressiva.

- Treball d’habilitats de caràcter social: concentració i atenció, presa de decisions, autonomia, iniciativa, respecte, confiança, escolta, exploració i cooperació.

A nivell metodològic, es proporcionaran eines i activitats basades en la dansa creativa, la dansa contemporània i la improvisació. L’aprenentatge serà a través de la pròpia experiència amb propostes que ens portaran a explorar, jugar i a vivenciar les activitats, aportant també dinàmiques de reflexió. El nostre objectiu és que l'alumnat docent pugui reproduir allò après a l'aula, així com despertar la curiositat pel moviment i la dansa i les seves aplicacions en el marc escolar. Treballarem a partir d'activitats que promoguin l'expressió, les relacions positives i l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

Com s’ha exposat anteriorment, el treball d’enguany parteix d’un material visual relacionat amb les lletres de l'alfabet, un vocabulari comú que ens servirà com a punt de partida. Un cop iniciat el curs, es tindrà en compte la diversitat dels participants i les seves necessitats, de manera que adaptarem la metodologia i el perfil de recursos als seus interessos.

Pla d'avaluació: Presencialitat diària, participació activa a les sessions i resolució de tasques.