[ 2 ]

Educació infantil (0-6 anys)

Detecció precoç de dificultats en el desenvolupament (0-6 anys)
Detectar les dificultats bàsiques de desenvolupament en els infants de 0 A 6 anys. Com usar eines del dia a dia a les escoles, per determinar què és un procés maduratiu, i què és una dificultat de desenvolupament.

A càrrec de Bàrbara Viader i Mònica Jurado

B.V. Terapeuta ocupacional, especialitzada en pediatria i en integració sensorial. Màster en neurociències.

M.J. Terapeuta ocupacional, especialitzada en pediatria i en integració sensorial. Màster en neurociències.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 5 al 9 de juliol (matins)


- Comprendre quins són els patrons de desenvolupament típics.

- Detecció precoç d’alteracions en el desenvolupament.

- Eines bàsiques per a la correcta estimulació a les escoles.

- Activitats de prevenció específiques per a les escoles.

- Descobrir quins són els patrons de desenvolupament dins de la normalitat, per tal de poder fer una correcte diferenciació entre desenvolupament típic i les alteracions maduratives.

- Classificació de les dificultats en el processament sensorial i motriu.

- Eines de detecció d’alteracions en el desenvolupament dins del context d’escola bressol ordinària.

- Activitats adequades a realitzar a les escoles, per fomentar un òptim desenvolupament i ajudar a la prevenció.

- Com ajudar a fomentar escoles sensorialment intel·ligents.

Classes teòric-pràctiques amb dinàmiques individuals i grupals, visionat de vídeos i treball autònom a casa

Horari Sessions en línia: de 9 a 11h

Pla d'avaluació: Treball escrit i complementat amb fotografies