[ 6 ]

Educació primària (6-12 anys)

Afrontar un repte: augmentar el nivell de competències matemàtiques (6 a 12 anys)
El repte per al professorat d’aula és desenvolupar competències matemàtiques però també aconseguir-ho per a tot l’alumnat i al màxim nivell al que cadascú pugui arribar. No és fácil, però hi ha algunes claus que podem compartir: enriquiment, bastida(scaffolding), empoderament, metareflexió. Presentarem alguns exemples i establirem també alguns punts de connexió de les matemàtiques amb altres assignatures i amb diversos contextos.

A càrrec de Xavier Vilella Miró

Professor de Matemàtiques - Formador del professorat per a ICEs d’universitats, per al Departament d’Educació, i a diferents indrets de l’estat – Autor de llibres, articles, ponències, conferències, etc.


Durada: 30 hores

Horari: De 9 a 14h

Sessió en línia: De 9 a 11h

Cursos del 13 al 17 de juliol


1. Capacitar al professorat assistent per a analitzar la riqueza competencial d’una activitat matemàtica d’aula

2. Aprofundir en el coneixement de les competències matemàtiques i les seves dimensions

3. Aprendre diferents tècniques d’enriquiment de tasques pobres i la preparació d’unes Observacions d’aula útils com a indicadors competencials

4. Establir connexions amb altres assignatures, amb la vida diària: el camí per arribar a projectes interdisciplinaris

1. Tasques riques i tasques pobres des del punt de vista competencial: exemples de diferents blocs de continguts matemàtics

2. Les 5 dimensions de les competències matemàtiques i el desplegament de competències proposat pel Departament d’Educació

3. Tècniques d’enriquiment de tasques pobres: exemples de diferents blocs de continguts matemàtics

4. L’Observació d’aula com a eina fonamental d’avaluació competencial

A partir d’activitats d’aula molt habituals, intentarem fer un cicle reflexiu sencer: anàlisi de la pròpia pràctica, contrast amb les teories i la Teoria, i redefinició de noves practiques que desenvolupin el màxim nivel competencial possible a l’aula. Ens basarem en continguts del currículum de matemàtiques sobre els quals han de viatjar les competències.

A través ens de la plataforma zoom ens connectarem per realitzar les sessions amb el formador, de 9 a 11h, cada dia del 13 al 17/7/20. I al Moodle del curs trobareu les sessions amb el temari.

Pla d'avaluació: Proposaré a les persones assistents l’enriquiment d’activitat pobres i de la seva gestió a l’aula, i els hauran de presentar a tot el grup, compartint amb els i les altres l’anàlisi de la riquesa de la proposta.